/ NAUI / Krédo a hodnoty NAUI

Krédo a hodnoty NAUI

 • Jedinec sa môže stať inštruktorom NAUI iba pokiaľ tí, ktorí majú právomoc ho inštruktorom menovať ,by mu zverili k vyškoleniu svojich najbližších rodinných príslušníkov.
 • Právomoci vedenia NAUI by mali byť kontrolované a obmedzované demokratickým procesom.
 • NAUI inštruktori sú kvalifikovaný pracovníci , ktorí používajú výsady akademickej slobody ,môžu vyučovať potápanie ľubovoľným spôsobom pokiaľ sú pri tom dodržané a naplnené štandardy NAUI.NAUI neuznáva laxný prístup k výučbe potápania. Školiace materiály NAUI sú navrhnuté s ohľadom na možnosti flexibilného využitia pri výučbe.
 • NAUI inštruktori môžu mať vyššie požiadavky na študentov než aké stanovujú štandardy NAUI , pokiaľ to neohrozuje študentove zdravie a bezpečnosť. Príkladom môže byť požiadavka na väčší počet ponorov na otvorenej vode alebo dodatočná teoretická príprava.
 • NAUI podporuje trvalé vzdelávanie potápačov. Pre potápačov je nemožné naučiť sa všetko potrebné behom jediného kurzu , preto podporujeme získavanie ďalšieho vzdelávania a praktických skúseností, ktoré zvýšia nielen bezpečnosť ,ale tiež dobrý pocit z potápania.
 • NAUI inštruktori potápania musia neustále vylepšovať a aktualizovať kurzy ktoré vyučujú. V súlade s vývojom a dostupnosťou nových metód výučby ,majú NAUI inštruktori povinnosť zdieľať tieto vylepšenia s ostatnými členmi NAUI.
 • V súlade s konceptom automatizácie dôležitých činností potápača musia NAUI inštruktori v rámci kurzov zaistiť dostatočný čas a priestor k adekvátnemu tréningu ./K zautomatizovaniu činnosti či reakcii dôjde vo chvíli ,keď je možné ju zrealizovať bez vedomej koncentrácie – napr. radenie pri jazde autom/.
 • Každá osoba ktorá chce ,a splňuje základné fyzické a mentálne predpoklady pre potápanie ,sa môže stať potápačom. Niekedy je potreba trpezlivého a schopného NAUI inštruktora ,ktorý bude s jedincom pracovať tak dlho pokiaľ nebude schopný – á a kvalifikovaný – á potápať sa sám – a.
 • Aj rôzne cvičenia ,simulácie a hry , ktoré nemajú priamu súvislosť s potápaním môžu byť efektívne využité ku zvýšeniu schopností potápača behom výcviku v kontrolovaných podmienkach.
 • Všetci ktorí sa chcú naučiť potápať musia vedieť plávať a musia ovládať základné pravidlá prežitia a prvej pomoci vo vode.
 • Potápači by nikdy nemali byť úplne závislý na výstroji pokiaľ ide o bezpečnosť. Členovia NAUI kladú dôraz na vedomosti a schopnosti potápača.
 • Každý certifikovaný potápač musí byť schopný poskytnúť prvú pomoc svojmu buddymu.
 • Štandardné požiadavky a potreby študenta sú hlavným a rozhodujúcim faktorom pri inštruktáži ,a my zásadne odmietame akékoľvek vplyvy, ktoré môžu spomaliť alebo ohroziť dosiahnutie týchto štandardov.
 • Veríme ,že lepšie je vyškoliť kvalitne menej študentov ,než produkovať väčší počet čiastočne preškolených potápačov. Ďalej veríme ,že kvalita potápačských školení nesmie byť nikdy ohrozená z ekonomického dôvodu.
 • Veríme vo vzdelávaní zameranom na študentov.
 • Zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť musí byť postupne prenášaná z inštruktora na študenta behom celého výcviku. Študenti musia byť s ohľadom na bezpečnosť pri potápaní absolútne sebestačný ,aby mohli byť certifikovaný pre samostatné ponory bez dozoru.
 • Firmy aj jednotlivci môžu spolupracovať s ďalšou organizáciami podľa vlastného výberu. Nepožadujeme exkluzivitu spolupráce s NAUI. Očakávame ale ,že členovia NAUI budú reprezentovať a podporovať NAUI aspoň takým spôsobom akým podporujú tieto organizácie.
 • Inštruktori a potápačské centrá by mali vytvárať zisk na základe svojich školiacich a tréningových aktivít. Uvedomujeme si ,že v potápaní je treba zaručiť profesionalitu ,a s ňou sú spojené poplatky.
 • V súlade s tradičným konceptom vzájomnej podpory potápačov – buddy systém – je základným stavebným kameňom potápačskej bezpečnosti schopnosť zdieľať vzduch a previesť núdzové vynorenie.
 • Je povinnosť všetkých osôb ,od radových zamestnancov NAUI až po jeho riaditeľa ,uspokojiť predovšetkým požiadavky a potreby členskej základne NAUI ,a to pred ostatnými požiadavkami ,ktoré môžu existovať v rámci nášho odvetvia.
 • Je povinnosťou každého jednotlivého člena NAUI zaistiť kvalitnú NAUI inštruktáž a školenie.
 • Každý jednotlivý člen má povinnosť nahlásiť akékoľvek porušenie NAUI štandardov ,predpisov ,či etického kódexu NAUI.