/ KURZY / Leadership

Leadership NAUI

Leadership a inštruktorské úrovne certifikácií sú :

 • Skin Diving Instructors
 • Divemaster
 • Instructors
 • Assistent Instructors

Certifikácia Skin Diving Instructors / predtým Skin Diving Leader

Je už dlho v NAUI jedinečná certifikácia. Kvalifikuje jednotlivca trénovať a certofikovať potápačov bez prístroja a prevádzať výcvik šnorchlovania a nádychového potápania.

Úrovne NAUI Assistant Instructor a NAUI Divemaster umožnia jednotlivcom, aby sa zúčastnili kurzu Instructor Training Course – ITC, pre vyškolenie a získanie kvalifikácie NAUI Instructor. Dokončenie prípravného kurzu Instructor Preparatory Course – IPC, je doporučené pred účasťou v kurze ITC.

Poznámky :

 • Podrobnosti o rôznych certifikáciách a programoch získate v podmienkach konkrétneho kurzu alebo programu.
 • NAUI inštruktori potápania s prístrojom s aktívnym výučbovým štatútom sú oprávnený vyučovať potápanie s prístrojom aj bez neho a sú oprávnený vystavovať certifikácie. Aktívny NAUI inštruktori pre šnorchlovanie a nádychové potápanie sú oprávnený vyučovať šnorchlovanie a nádychové potápanie a tiež vystavovať súvisiace certifikácie. Aktívny Divemastri sú oprávnený arganizovať a prevádzať potápanie na voľnej vode pre certifikovaných potápačov, tiež Diver Recognition Programs. Assistent Instructor-i sú oprávnený pomáhať NAUI inštruktorom potápania s prístrojom, ale nesmú samostatne učiť, viesť ani certifikovať.

Pravidlá vzťahujúce sa na všetky Leadership a inštruktorské kurzy, predpoklady a požiadavky :

 • Vek – minim.18 rokov
 • Skúsenosti – špecifické pre každý Leadership kurz. Požadované zapísané ponory v rôznom prostredí a hĺbkach.
 • Rescue certifikácia – minimálna certifikácia je Scuba Rescue Diver, okrem Skin Diver Instructor, pre ktorého je osvedčenie plavčíka dostačujúce.
 • CPR a First Aid certifikácia – aktuálna certifikácia alebo overená zručnosť v CPR a prvej pomoci je nutná pre registráciu. Certifikačné školenie musí zahŕňať CPR u jedného dospelého človeka, kojenecké – detské CPR, CPR dvoch osôb a používanie pomôcok pri umelom dýchaní.
 • Lekárske potvrdenie – overenie dobrej fyzickej kondície doložené lekárskym vyšetrením a bezpodmienečné schválenie pre potápanie licencovaným lekárom nie staršie ako 1 rok.
 • Administratívne požiadavky – podajte vyplnenú žiadosť pre vstup do kurzu. Poskytnete a budete zodpovedný za potápačskú výbavu vhodnú pre potápanie na otvorenej vode a poskytnete všetky potrebné texty a materiály.

Certifikačné požiadavky :

 • Splňte všetky požiadavky kurzu.
 • Majte platnú certifikáciu KPCR, alebo majte overenú zručnosť v CPR a prvej pomoci.
 • Dokončite všetky časti kurzu.
 • Slňte všetky administratívne požiadavky kurzu.
 • Zložte príslušnú skúšku na minim.75 % .

Prihláška a registrácia členstva
Po ukončení všetkých certifikačných úkonov musí každý absolvent Leadership kurzu vyplniť žiadosť o členstvo v NAUI, ktorú inštruktor spracuje v súlade s platnými predpismi. Žiadatelia budú registrovaný ako Leadership členovia v príslušnej kategórii a štatúte a bude mu zaslaná informácia o členstve.

Kvalifikácie a Leadership členovia
Leadership členovia v NAUI majú nárok na výhody popísané v stanovách a normách NAUI. NAUI Leader môže predĺžiť – obnoviť členstvo každoročne v jednom z niekoľkých štatútov pri splnení požiadaviek pre predĺženie – obnovenie.

Zdroje materiálov pre NAUI Leadership programy
Povinné :

 • NAUI Standards and Policies Manual / Risk Management Handbook / Deluxe Logbook
 • NAUI Scuba Diver Instructor Guide
 • NAUI Student Scuba Diver Educational System
 • NAUI Scuba Rescue Diver Textbook
 • NAUI Advanced Scuba Diver Textbook
 • NAUI Master Scuba Diver Textbook
 • First Aid Student Kit
 • First Aid Instructor Guide
 • NAUI Leadership and Instruction Education System

Doporučené

 • Ďalšia literatúra a materiály doporučené NAUI inštruktorom.


Instructor Course – ITC – inštruktorské kurzy

Pre vstup do kurzu sa potrebujete spojiť s najbližším NAUI Instructor Trénerom alebo Course Directorem. Pokiaľ chcete niekoho vhodného odporučiť, obráťte sa na NAUI – SK a my Vám vhodného školiteľa odporučíme.

NAUI inštruktor je osoba oddaná mottu „ Dive Safety Through Education“ – bezpečné potápanie prostredníctvom vzdelávania, osoba, na ktorú ostatný pozerajú s úctou pre jeho skúsenosť a zručnosť. NAUI vždy bola a dodnes je najprestížnejšia agentúra so zameraním na výučbu potápania. Môžete sa zúčastniť dobrodružstiev – aj pomôcť ich tvoriť ! Keď si myslíte, že Vaša práca by mala byť zábavná a vzrušujúca, keď túžite zdieľať svoje zručnosti s ostatnými, pokiaľ si myslíte, že trénovať je to najlepšie, tak musíte patriť medzi najlepšie vyškolených, pripojte sa k najlepším ! Zapojte sa do dobrodružstva !

Kvalifikácie certifikovaných absolventov

 • Certifikovaný absolvent kurzu NAUI Instructor Training Course – ITC je spôsobilý požiadať o inštruktorské členstvo v NAUI v akomkoľvek štatúte stanovenom v stanovách združenia.
 • NAUI Instructor s aktívnym štatútom môže samostatne učiť NAUI schválené kurzy a schvaľovať NAUI certifikácie pre absolventov.
 • NAUI Instructor s aktívnym štatútom môže nezávisle prevádzať NAUI programy a schvaľovať formálne uznanie pre absolventov.
 • NAUI Instructor s aktívnym alebo udržiavacím štatútom je hlasujúcim členom NAUI.
 • NAUI Instructor si môže predĺžiť každoročné členstvo v akomkoľvek štatúte splnením požiadaviek stanovených výborom NAUI Training Department and Membership Committee.

Kurz NAUI Instructor Training Course – ITC je navrhnutý tak, aby vyškolil a kvalifikoval NAUI inštruktorov. V priebehu kurzu sa budúci inštruktori naučia efektívne metódy pre výučbu šnorchlovania a potápania s prístrojom v súlade s NAUI štandardami pre kurzy potápania.

ITC môže prebiehať v dvoch fázach. Fáza 1 – Instructor Training Program – ITP, ktorý obsahuje všetky časti výcviku okrem záverečného vyhodnotenia. Kandidátov výkon musí byť v kurze hodnotený aspoň dvomi kvalifikovanými učiteľmi, z nich jeden môže byť absolvent školenia Staff Training Workshop – STW a druhý Instructor Trener – IT, alebo Corse Director – CD. ITP môže prebiehať v rôznych podobách, v dĺžke od jedného týždňa až po stáž na dlhšiu dobu.

Druhá fáza ITC je Instructor Qualification Program – IQP, pri ktorom musí byť prítomný Course Director a kedy budú preverené všetky záverečné hodnotenia.

Kurz zaručuje, že kandidáti, ktorí získajú kvalifikáciu ako NAUI inštruktori majú potrebné vedomosti, zručnosti, spôsobilosť a patričný prístup k členstvu v NAUI.

Predpoklady pre vstup do kurzu

 • Všeobecné – splniť všetky požiadavky vzťahujúce sa ku všetkým kurzom Leadership.
 • Potápačská certifikácia – byť certifikovaný ako NAUI Assistent Instructor alebo NAUI Divemaster, alebo NAUI PREP kurz za posledných 12 mesiacov.
 • Vybavenie – zaistite si a buďte zodpovedný za vlastný potápačsky výstroj na úrovni inštruktora vhodný pre výučbu na otvorenej vode.
 • Skúsenosti – mať minim.50 zapísaných ponorov v rôznych podmienkach, hĺbkach a aktivitách.
 • Materiály – viď aktuálny sprievodca k NAUI členstvu. Podrobný a aktuálny zoznam potrebných materiálov musí byť poskytnutý každému kandidátovi v doplnkovom informačnom zozname pre konkrétny kurz ITC.


Divemaster – DM

Chceli by ste viesť ponory, organizovať potápačské výlety a zobrať certifikovaných potápačov na dovolenku do najlepších svetových potápačskych lokalít ? Veľa Divemastrov je zamestnaných na plný úväzok alebo pracujú nezávisle a dozerajú na certifikovaných potápačov na zájazdoch klubov, obchodov, rezortov a cestovateľských aktivít. Ako NAUI Divemaster si môžete znovu a znovu užívať dobrodružstvá, ktoré predstavíte svojim klientom. Je ďalšou možnosťou vedúcou ku kvalifikácii NAUI Instructor.

Pozícia NAUI Divemaster ja najvyššia NAUI certifikácia úrovne Leadership s výnimkou inštruktora. Program je navrhnutý tak, aby zacvičil skúsených a erudovaných potápačov organizovať a prevádzať príjemné ponory na otvorenej vode pre certifikovaných potápačov.

Kvalifikácie absolventov

 • NAUI Divemaster s aktívnym štatútom je spôsobilý organizovať a prevádzať ponory pre certifikovaných potápačov, pokiaľ potápačské aktivity a lokality zodpovedajú ich vyškolení. Ďalší výcvik, poznatky a skúsenosti sú potrebné pre Divemastra keď chce organizovať vysoko špecializované činnosti ako je prienik do vrakov, jaskýň, potápanie pod ľadom alebo na nových lokalitách.
 • NAUI Divemaster s aktívnym štatútom je spôsobilý organizovať a prevádzať NAUI Recognition / napr. International Diver / a Experience Programs / napr. Stingray Experience / a udeľovať príslušné uznávacie materiály pre účastníkov.
 • NAUI Divemaster s aktívnym štatútom je spôsobilý asistovať inštruktorovi s aktívnym štatútom pri kurzoch potápania.
 • Keď sú splnené všetky ostatné predpoklady, NAUI Divemaster je spôsobilý sa prihlásiť do kurzu NAUI Instructor Trainig Course – ITC. Účasť v kurzoch NAUI Instructor Preparatory Program – PREP a NAUI Assistant Instructor je doporučená pred vstupom do ITC.

Predpoklady pre vstup do kurzu

 • Všeobecné – splňte požiadavky vzťahujúce sa ku všetkým Leadership kurzom / viď pravidlá Policies Applying to Leadership Courses /.
 • Materiály – viď aktuálny sprievodca k NAUI členstvu.
 • Potápačská certifikácia – je preferovaná minim. Úroveň NAUI Assistant Instructor. Jednotlivci, ktorí ju nemajú môžu byť prijatý do výcviku iba vtedy, keď splnia nasledujúce kritéria : certifikácia NAUI Master Scuba Diver a NAUI Scuba Rescue Diver / ekvivalent. Potápač s dôkazom a rovnocennom výcviku a skúsenostiach môže byť zapísaný za predpokladu, že zložil NAUI Master Scuba Diver písomnú skúšku s minim.75 % skóre.
 • Skúsenosti – dokumentácia potápačských skúseností s minim.60 zapísanými ponormi v otvorenej vode v rôznom prostredí, hĺbkach a aktivitách.
 • Zručnosť vo vode – schopnosti rovnaké ako u NAUI Assistant Instructor. Vedomosti z štandardov pre NAUI Assistant Instructor musia byť ohodnotené, pokiaľ uchádzač už nie je certifikovaný ako NAUI Assistant Instructor.


Skin Diving Instructor – SDI

Chcete začať pracovať ako profesionál v obore, organizovať svoje vlastné kurzy, vydávať certifikácie a prevádzať šnorchlovanie a nádychové potápanie na otvorenej vode ? Kurz NAUI Skin Diving Instructor Vám umožní vstúpiť do NAUI ako Leadership člen a samostatne prevádzať výcvik šnorchlovania a potápania na nádych. Vzhľadom k rastúcej popularite týchto aktivít môžete získať pekné finančné ohodnotenie. Môžete tiež v spolupráci s NAUI inštruktorom ponúkať šnorchlovanie a potápanie na nádych ako súčasť kurzu Scuba Diver Course.

Jedná sa o certifikačný kurz úrovne Leadership, ktorý je navrhnutý tak, aby vycvičil a kvalifikoval osoby a vydával osvedčenia v nádychovom potápaní.

Kurz je k dispozícii pre jednotlivcov, školy, tábory alebo podobné skupiny môžu NAUI lídri efektívne učiť nádychové potápanie s minimálnym rizikom.

Kvalifikácie absolventov

 • NAUI Skin Diving Instructor s aktívnym štatútom môže samostatne učiť kurz NAUI Skin Diver a určené špeciálne kurzy nádychového potápania a vydávať na nich certifikácie.
 • NAUI Skin Diving Instructor s aktívnym výukovým štatútom môže, pod dohľadom inštruktora s aktívnym štatútom, asistovať pri NAUI kurzoch potápania s prístrojom. Pokiaľ je už potápač certifikovaný ako potápač s prístrojom, môže to zahŕňať aj výcvikové aktivity potápania s prístrojom.
 • NAUI Skin Diving Instructor s aktívnym štatútom môže nezávisle prevádzať hodnotenie plaveckých zručností a učiť nádychové potápanie, ktoré je súčasťou kurzu NAUI Scuba Diver.

Predpoklady pre vstup do kurzu

 • Všeobecné – splňte požiadavky vzťahujúce sa ku všetkým Leadership kurzom / viď pravidlá Policies Applying to Leadership Courses /.
 • Materiály – viď aktuálny sprievodca k NAUI členstvu.
 • Potápačská certifikácia – certifikovaný nádychový alebo prístrojový potápač NAUI uznanou agentúrou s minim.25 zapísanými ponormi na nádych v rôznom prostredí, hĺbkach a aktivitách.


Assistant Instructor – AI

Ako NAUI Assistant Instructor budete oprávnený učiť všetky aspekty nádychového a prístrojového potápania pod dohľadom NAUI Inštruktora. To je najlepší možný spôsob, ako rozvíjať svoje inštruktorské schopnosti. Dobré hodnotenie môže byť krokom k plnému inštruktorovi. Prispôsobte svoj čas, talent a záujmy NAUI programom, a vychutnajte si dobrodružstvo osobného a profesného zlepšenia ako NAUI Leader.

Pozícia NAUI Assistant Instructor je NAUI certifikácia úrovne Leadership. Program je navrhnutý tak, aby zoznámil študentov so základmi výučby potápania. Tiež testuje jednotlivcov v základných zručnostiach vo vode potrebných pre schopných asistentov. Certifikácia oprávňuje jednotlivcov pomáhať inštruktorom s aktívnym štatútom pri prevádzaní potápačského výcviku. Certifikácia NAUI Assistant Instructor je vysoko doporučený krok v postupe k pozícii NAUI Instructor.

Kvalifikácia absolventov

 • NAUI Assistant Instructor je spôsobilý pomáhať NAUI inštruktorovi s aktívnym štatútom pri výučbe nádychového a prístrojového potápania behom schválených kurzov potápania za predpokladu, že aktivity a lokality sú podobné tým z výcviku. Ďalší výcvik, vedomosti a skúsenosti sú potrebné pre asistenta inštruktora, pokiaľ chce pomáhať pri vysoko špecializovaných výcvikových činností, ako je hĺbkové potápanie, prieniky do vrakov, jaskýň alebo potápanie pod ľadom.
 • NAUI Assistant Instructor je cesta od študenta k inštruktorovi.
 • Po asistencii NAUI inštruktorovi s aktívnym štatútom pri aspoň jednom kompletnom kurze NAUI Scuba Diver je NAUI Assistant Instructor spôsobilý, pokiaľ sú splnené všetky ostatné predpoklady, prihlásiť sa do kurzu NAUI Instructor Training Course – ITC. Účasť v kurze NAUI PREP a NAUI Divemaster sú doporučené pred vstupom do ITC.

Predpoklady pre vstup do kurzu

 • Všeobecné – splňte požiadavky vzťahujúce sa ku všetkým Leadership kurzom / viď pravidlá Policies Applying to Leadership Courses /.
 • Materiály – viď aktuálny sprievodca k NAUI členstvu.
 • Potápačská certifikácia – certifikácia ako NAUI Master Scuba diver a NAUI Scuba Rescue Diver / ekvivalent. Potápač s dôkazom o rovnocennom výcviku a skúsenostiach, môže byť zapísaný za predpokladu, že zložil NAUI Master Scuba Diver písomnú skúšku s minim. Skóre 75 %.
 • Skúsenosti – mať aspoň 20 zapísaných ponorov s prístrojom na otvorenej vode v rôznom prostredí, hĺbkach a aktivitách.